X

手机扫一扫,马上玩

8月2日更新内容

2019-08-02      作者:      

          8月2日18.30分更新内容,优化自动吃药不及时的问题,商城增加时装等道具,以及玩家近几天反映的一些BUG 问题。  具体内容还请玩家游戏内自行体验。                                                           蓝狐千年运营组

                                                                2019.8.2